Loading...
Dofinansowanie2024-06-26T13:10:02+00:00

Informacja o dofinansowaniu zadania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

środki finansowe przekazane Wnioskodawcy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie Projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej , na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy wypadkowej

Rodzaj programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Nazwa Projektu: Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz minimalizacja zagrożeń wynikających ze środowiska pracy

Wartość dofinansowania: 163.627,19;    całkowita wartość Projektu: 204.534,00

Krótki opis projektu: Zakup i montaż instalacji filtrowentylacyjnej zapewniającej oczyszczenie powietrza na spawalni do stopnia wymaganego przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne

Data podpisania Umowy: Umowa podpisana dnia 18.12.2023.